Podejście - technologia

Technologia kompleksowej obsługi ubezpieczeniowej ryzyk gospodarczych i osobowych


Firma Brokerska – Paweł Krzak - proponuje przyjęcie do brokerskiej obsługi ubezpieczeniowej całego spektrum ryzyk majątkowych i osobowych związanych z funkcjonowaniem i realizacją zadań przez Klienta. Stosowana jest przy tym technologia, w ramach której wyróżnia się cztery etapy prac nad stworzeniem optymalnej ochrony ubezpieczeniowej Klienta.

ETAP PIERWSZY:

Otrzymanie przez Firmę Brokerską – Paweł Krzak pełnomocnictwa do uzyskania i przygotowania informacji niezbędnych do opracowania programu optymalnej ochrony ubezpieczeniowej oraz do reprezentowania Ubezpieczającego przy negocjowaniu i obsłudze ubezpieczeń;
zgromadzenie dokumentacji dotyczącej aktualnego stanu ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczającego;
ewentualne powołanie wspólnego zespołu koordynującego prace zmierzające do przygotowania programu optymalnej ochrony ubezpieczeniowej.


ETAP DRUGI:

1. Analiza aktualnego stanu ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczającego ze szczególnym uwzględnieniem:

- zakresu ochrony ubezpieczeniowej wynikającego z postanowień warunków ogólnych ubezpieczeń oraz klauzul dodatkowych (warunków szczególnych);

- przyjętych wartości ubezpieczeniowych – mając na uwadze rozwiązania optymalne dla Ubezpieczającego i funkcjonujące systemy odpowiedzialności zakładów ubezpieczeń oraz systemy sum ubezpieczenia;

- wysokości opłacanych składek i oceny stopnia wykorzystania możliwości negocjacyjnych w tym zakresie;
okresów ubezpieczenia – szczególnie pod kątem ewentualnego wyrównania terminów początku i końca odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń dla różnych umów ubezpieczeń;

2. Analiza faktycznego zapotrzebowania Ubezpieczającego na ochronę ubezpieczeniową z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności – przedmiotem szczegółowego badania będą RYZYKA

Czytaj więcej na temat ryzyka

W ramach etapu drugiego Firma Brokerska – Paweł Krzak dokona oceny ryzyka (w tym przeprowadzi inspekcję stanu zabezpieczeń w jednostkach i obiektach wskazanych do objęcia ochroną ubezpieczeniową) ze szczególnym uwzględnieniem oceny aktualnego stanu i faktycznych potrzeb w zakresie niezbędnych zabezpieczeń przeciwpożarowych i antywłamaniowych.
Na tej podstawie Firma Brokerska – Paweł Krzak przedstawi Ubezpieczającemu ewentualne uwagi.ETAP TRZECI:

1. Ustalenie programu optymalnej ochrony ubezpieczeniowej dla Ubezpieczającego z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności.

2. Przygotowanie danych wyjściowych dla zakładów ubezpieczeń.

3. Dokonanie oceny przygotowanych przez zakłady ubezpieczeń propozycji z uwzględnieniem stopnia realizacji założonego programu optymalnej ochrony ubezpieczeniowej, proponowanych warunków ochrony ubezpieczeniowej (zakres ochrony), ceny usługi – wysokości składek ubezpieczeniowych.

4. Wytypowanie najkorzystniejszych propozycji zakładów ubezpieczeń.

5. Przedstawienie Ubezpieczającemu sprawozdania z zakończonych (na tym etapie) prac wraz z uzasadnieniem dotyczącym ewentualnego wyboru zakładu lub zakładów ubezpieczeń.

6. Po decyzji Ubezpieczającego – wprowadzenie jednolitego programu ubezpieczeniowego – zawarcie umów ubezpieczeń. 


ETAP CZWARTY:

1. Reprezentowanie Ubezpieczającego w zakresie wynikającym z treści zawartej umowy brokerskiej – w tym w szczególności:

a. obsługa polisowa ogółu ubezpieczeń Ubezpieczającego – zgodnie z założeniami przyjętego programu optymalnej ochrony ubezpieczeniowej, w tym:
przeprowadzenie niezbędnych instruktaży dla pracowników Ubezpieczającego w zakresie bezpośrednich kontaktów z Firmą Brokerska – Paweł Krzak.

b. zarządzanie objętym obsługą portfelem ubezpieczeń, w tym w szczególności: nadzór nad terminowym wystawianiem dokumentów ubezpieczenia przez zakłady ubezpieczeń, prowadzenie bieżącej ewidencji zawartych za pośrednictwem Firmy Brokerskiej – Paweł Krzak umów ubezpieczeń, monitorowanie terminów wznowień zawartych umów ubezpieczeń oraz ewentualnych terminów opłaty składek i rat składek.

2. Bieżące doradztwo ubezpieczeniowe dla Ubezpieczającego.

3. Nadzór nad prowadzeniem przez zakłady ubezpieczeń czynności likwidacyjnych w sprawach o odszkodowania lub świadczenia, łącznie z formułowaniem roszczeń odszkodowawczych, nadzorem nad procedurami likwidacji szkód – w tym, co bardzo istotne – kontrolowaniem przestrzegania przez zakłady ubezpieczeń terminowej realizacji roszczeń odszkodowawczych oraz w miarę potrzeb – pomocą prawną w przypadku sporów procesowych.

Ponadto, jako dodatkowa usługa:
Organizowanie i prowadzenie (w zależności od faktycznych potrzeb) szkolenia kadr Ubezpieczającego odpowiedzialnych za realizację polityki ubezpieczeniowej.
POTENCJALNE KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE WSPÓŁPRACY Z FIRMĄ BROKERSKĄ – PAWEŁ KRZAK 


1. Możliwość uzyskania znacznych oszczędności na kosztach ubezpieczeń m. in. poprzez zgłoszenie ryzyk in gremio, co jest nieosiągalne przy pojedynczym kontraktowaniu umów ubezpieczeniowych przez Ubezpieczającego oraz optymalne wykorzystanie płaconej składki ubezpieczeniowej.

2. Możliwość zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym przez Ubezpieczającego w połączeniu ze stałym monitorowaniem całości obsługiwanych ryzyk, w tym zmian stanów majątkowych (przeszacowania, przyrosty inwestycyjne, modernizacje, itp.).

3. Wprowadzenie stałego, kompetentnego nadzoru nad formułowaniem, wnoszeniem i terminową realizacją roszczeń odszkodowawczych (z obsługiwanego portfela polisowego).

4. Stała, pełna i aktualna informacja dla Ubezpieczającego na temat stanu ochrony ubezpieczeniowej – niezbędna w procesach decyzyjnych.

5. Bieżąca informacja na temat stanu rynku ubezpieczeniowego w Polsce (w tym sytuacji finansowej zakładów ubezpieczeń, pojawiających się na rynku produktów ubezpieczeniowych, które mogą być przedmiotem zainteresowania Ubezpieczającego).

6. Ujednolicenie zakresu posiadanej ochrony ubezpieczeniowej dla Ubezpieczającego przy jednoczesnym zachowaniu stanu ochrony dla ryzyk specyficznych.