Technologia

Podejście – technologia

Technologia kompleksowej obsługi ubezpieczeniowej ryzyk gospodarczych i osobowych

Firma Brokerska – Paweł Krzak – proponuje przyjęcie do brokerskiej obsługi ubezpieczeniowej całego spektrum ryzyk majątkowych i osobowych związanych z funkcjonowaniem i realizacją zadań przez Klienta. Stosowana jest przy tym technologia, w ramach której wyróżnia się cztery etapy prac nad stworzeniem optymalnej ochrony ubezpieczeniowej Klienta.

ETAP PIERWSZY:

Otrzymanie przez Firmę Brokerską – Paweł Krzak pełnomocnictwa do uzyskania i przygotowania informacji niezbędnych do opracowania programu optymalnej ochrony ubezpieczeniowej oraz do reprezentowania Ubezpieczającego przy negocjowaniu i obsłudze ubezpieczeń;
zgromadzenie dokumentacji dotyczącej aktualnego stanu ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczającego;
ewentualne powołanie wspólnego zespołu koordynującego prace zmierzające do przygotowania programu optymalnej ochrony ubezpieczeniowej.

ETAP DRUGI:

1. Analiza aktualnego stanu ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczającego ze szczególnym uwzględnieniem:

– zakresu ochrony ubezpieczeniowej wynikającego z postanowień warunków ogólnych ubezpieczeń oraz klauzul dodatkowych (warunków szczególnych);

– przyjętych wartości ubezpieczeniowych – mając na uwadze rozwiązania optymalne dla Ubezpieczającego i funkcjonujące systemy odpowiedzialności zakładów ubezpieczeń oraz systemy sum ubezpieczenia;

– wysokości opłacanych składek i oceny stopnia wykorzystania możliwości negocjacyjnych w tym zakresie;
okresów ubezpieczenia – szczególnie pod kątem ewentualnego wyrównania terminów początku i końca odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń dla różnych umów ubezpieczeń;

2. Analiza faktycznego zapotrzebowania Ubezpieczającego na ochronę ubezpieczeniową z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności – przedmiotem szczegółowego badania będą RYZYKA

Czytaj więcej na temat ryzyka

W ramach etapu drugiego Firma Brokerska – Paweł Krzak dokona oceny ryzyka (w tym przeprowadzi inspekcję stanu zabezpieczeń w jednostkach i obiektach wskazanych do objęcia ochroną ubezpieczeniową) ze szczególnym uwzględnieniem oceny aktualnego stanu i faktycznych potrzeb w zakresie niezbędnych zabezpieczeń przeciwpożarowych i antywłamaniowych.
Na tej podstawie Firma Brokerska – Paweł Krzak przedstawi Ubezpieczającemu ewentualne uwagi.

 

ETAP TRZECI:

1. Ustalenie programu optymalnej ochrony ubezpieczeniowej dla Ubezpieczającego z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności.

2. Przygotowanie danych wyjściowych dla zakładów ubezpieczeń.

3. Dokonanie oceny przygotowanych przez zakłady ubezpieczeń propozycji z uwzględnieniem stopnia realizacji założonego programu optymalnej ochrony ubezpieczeniowej, proponowanych warunków ochrony ubezpieczeniowej (zakres ochrony), ceny usługi – wysokości składek ubezpieczeniowych.

4. Wytypowanie najkorzystniejszych propozycji zakładów ubezpieczeń.

5. Przedstawienie Ubezpieczającemu sprawozdania z zakończonych (na tym etapie) prac wraz z uzasadnieniem dotyczącym ewentualnego wyboru zakładu lub zakładów ubezpieczeń.

6. Po decyzji Ubezpieczającego – wprowadzenie jednolitego programu ubezpieczeniowego – zawarcie umów ubezpieczeń.

ETAP CZWARTY:

1. Reprezentowanie Ubezpieczającego w zakresie wynikającym z treści zawartej umowy brokerskiej – w tym w szczególności:

a. obsługa polisowa ogółu ubezpieczeń Ubezpieczającego – zgodnie z założeniami przyjętego programu optymalnej ochrony ubezpieczeniowej, w tym:
przeprowadzenie niezbędnych instruktaży dla pracowników Ubezpieczającego w zakresie bezpośrednich kontaktów z Firmą Brokerska – Paweł Krzak.

b. zarządzanie objętym obsługą portfelem ubezpieczeń, w tym w szczególności: nadzór nad terminowym wystawianiem dokumentów ubezpieczenia przez zakłady ubezpieczeń, prowadzenie bieżącej ewidencji zawartych za pośrednictwem Firmy Brokerskiej – Paweł Krzak umów ubezpieczeń, monitorowanie terminów wznowień zawartych umów ubezpieczeń oraz ewentualnych terminów opłaty składek i rat składek.

2. Bieżące doradztwo ubezpieczeniowe dla Ubezpieczającego.

3. Nadzór nad prowadzeniem przez zakłady ubezpieczeń czynności likwidacyjnych w sprawach o odszkodowania lub świadczenia, łącznie z formułowaniem roszczeń odszkodowawczych, nadzorem nad procedurami likwidacji szkód – w tym, co bardzo istotne – kontrolowaniem przestrzegania przez zakłady ubezpieczeń terminowej realizacji roszczeń odszkodowawczych oraz w miarę potrzeb – pomocą prawną w przypadku sporów procesowych.

Ponadto, jako dodatkowa usługa:
Organizowanie i prowadzenie (w zależności od faktycznych potrzeb) szkolenia kadr Ubezpieczającego odpowiedzialnych za realizację polityki ubezpieczeniowej.